xổ số minh ngọc tuần trước Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Số chiến thắng xổ số

Cần kiểm tra số của bạn trên Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Vé xổ số?

Dưới đây là chiến thắng T.G.I.F.Số xổ số cho trận hòa tuần trước.Hãy nhớ tất cả T.G.I.F.Vé xổ số hết hạn một (1) năm sau ngày rút thăm.

Số chiến thắng Số tiền giải thưởng Ngày
000997 100,00 17/06/2011
002235 100,00 17/06/2011
002294 100,00 17/06/2011
002780 100,00 17/06/2011
003598 100,00 17/06/2011
003818 100,00 17/06/2011
005461 100,00 17/06/2011
005671 100,00 17/06/2011
006907 100,00 17/06/2011
006952 100,00 17/06/2011
007326 100,00 17/06/2011
007349 100,00 17/06/2011
007565 100,00 17/06/2011
008379 100,00 17/06/2011
008520 100,00 17/06/2011
009113 100,00 17/06/2011
010220 100,00 17/06/2011
010635 100,00 17/06/2011
011122 100,00 17/06/2011
013036 100,00 17/06/2011
013563 100,00 17/06/2011
015069 100,00 17/06/2011
015764 100,00 17/06/2011
019068 100,00 17/06/2011
019252 100,00 17/06/2011
019647 100,00 17/06/2011
020031 100,00 17/06/2011
020122 100,00 17/06/2011
020240 100,00 17/06/2011
021298 100,00 17/06/2011
021466 100,00 17/06/2011
021997 100,00 17/06/2011
023421 100,00 17/06/2011
024116 100,00 17/06/2011
024133 100,00 17/06/2011
024513 100,00 17/06/2011
026203 100,00 17/06/2011
026921 100,00 17/06/2011
027103 100,00 17/06/2011
027142 100,00 17/06/2011
027732 100,00 17/06/2011
028918 100,00 17/06/2011
029823 100,00 17/06/2011
031325 100,00 17/06/2011
032166 100,00 17/06/2011
032350 100,00 17/06/2011

Số chiến thắng trước đó

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chứa trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin. Tất cả thông tin được nhập thủ công và bị lỗi. Xổ số bang Maine thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin này nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào có trên trang này. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các số chiến thắng được liệt kê trên trang này và các số chiến thắng chính thức, kết quả chính thức sẽ chiếm ưu thế. Một vé chiến thắng phải được xác nhận trên hệ thống chơi trò chơi xổ số của bang Maine để xác minh người chiến thắng cuối cùng. Hoàn thành Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F. Thông tin trò chơi xổ số và hướng dẫn yêu cầu giải thưởng có sẵn từ bất kỳ đại lý bán lẻ xổ số Maine nào hoặc qua email tại Mainelottery@maine.gov.