?ang k?t n?i...
K?t n?i l?i ...
Nh?t ky / tr chuy?n b?ng
V? b? ngoi
Chuy?n ??i ci ??t xu?t hi?n
Ch? ??:
{{ tn ch? ?? }}
Sao l?u:
{{boong.name}}
Giao di?n BET:
{{betinterface.name}}
Hi?n th? chip
{{ChipDisplayOption.Name}}
B? bi 4 mu:
Bn xoay:
Xoay theo chi?u kim ??ng h?Xoay ng??c chi?u kim ??ng h?
Ty ch?n ch? ng?i ?a thch
M? menu ?? xem cc ty ch?n ch? ng?i ?a thch
{{:: log.player}}
{{:: log.player}}
{{:: log.message}}
{{:: log.player}}
{{:: log.message}}
{{:: log.message}}
{{:: log.message}}
{{:: card.rank}}
({{{:: log.handrank}})
Xem tay
{{:: log.kickedby}}
?
{{:: log.kicked}}
?nh gi tay
Tham gia b?ng
Tham gia gi?i ??u
{{:: log.smallblind | Chipsfilter}}/{{:: log.bigblind | Chipsfilter}} b?ng m?
Tham gia ({{:: log.buyin | Chipsfilter}})
Ng?i v ?i b?t ??u
Gi?i ??u b?t ??u
Tham gia ({{:: log.buyin | Chipsfilter}})T? DO)
{{log.tooltip}}
?? y
{{log.title}}
Ci ??tG?i
?ng nh?t ky
c
Blockchain Poker ?ang c?p nh?t ...
Mong ??i m?t k?t n?i l?i nhanh chng trong th?i gian ng?n.
C?m ?n v ?? hi?u!
!!B?o m?t ti kho?n c?a b?n