tai go88 apk H??ng d?n c c??c th? thao tr?c tuy?n theo t?ng ti?u bang: Sch th? thao tr?c tuy?n ? ?au t?i Hoa K??

Lu?t c c??c th? thao Hoa K?
M?t ci nhn tham kh?o nhanh v? n?i c c??c th? thao tr?c tuy?n l h?p php ? Hoa K?. ??c ?? bi?t thm chi ti?t v? lu?t c c??c ? cc ti?u bang c? th?.

Th? tr??ng c c??c th? thao tr?c tuy?n ? Hoa K? ti?p t?c m? r?ng. Sau khi chnh ph? lin bang b?i b? PASPA vo n?m 2018, cc nh l?p php ? nhi?u bang ?? quy?t ??nh ra m?t sch th? thao bn l? v tr?c tuy?n. K? t? ?, chng t?i ?? th?y c c??c th? thao php ly ???c pht hnh ? m?t s? ti?u bang m?i m?i n?m v?i lu?t thay ??i trn kh?p ??t n??c lin t?c. ?i?u ny c th? lm cho n h?i kh kh?n ?? theo k?p t?t c? cc pht tri?n m?i, v v?y chng t?i ?? ??a ra m?t h??ng d?n ?? gip b?n ??ng ??u n?i c c??c th? thao tr?c tuy?n l h?p php ? Hoa K?.

Lu?t c c??c th? thao c?a ti?u bang

C??c th? thao c h?p php trong ti?u bang c?a b?n kh?ng? C th? nhn d??i ?ay ?? tm hi?u nh?ng g cc lu?t c? th? ni v? vi?c li?u cc m?n th? thao php ly c s?n ? n?i b?n ?ang ?.

Alabama

 • C c??c th? thao php ly kh?ng c s?n ? Alaska

Hi?n t?i, c c??c th? thao kh?ng h?p php ? Alabama. Trong nh?ng n?m qua, ?? c nhi?u n? l?c ?? ra m?t cc m?n th? thao php ly t?i Bang, bao g?m cc ha ??n ???c ?? xu?t vo n?m 2019, 2020 v 2021 ? Nh?ng, kh?ng c d? lu?t no ???c th?ng qua.

C nh?ng nh l?p php trong ti?u bang ch?c ch?n mu?n ??a c c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? h?p php ha vo ti?u bang. V v?y, n?m 2022 c th? l n?m c?a h?. Chng t?i s? gi? cho b?n ???c ??ng v?i b?t k? s? pht tri?n no trong lu?t c c??c th? thao Alabama.

Nh?n 2.000 ?? la t?i Cardroom chau M?

Alaska

 • 🟠 Ch? cc m?n th? thao t??ng t??ng hng ngy c s?n ? Alaska

Ngnh c?ng nghi?p c? b?c Alaska r?t h?n ch?. Kh?ng c sch th? thao php ly trong ti?u bang, c?ng kh?ng c sng b?c truy?n th?ng ho?c th?m ch l x? s? nh n??c.

Lo?i ?nh b?c duy nh?t c s?n trong ti?u bang l cc m?n th? thao gi? t??ng hng ngy. V? m?t ny, c c??c th? thao ? Alaska l h?p php ? Nh?ng ch? trn cc m?n th? thao gi? t??ng hng ngy v n ???c coi l m?t tr ch?i k? n?ng v kh?ng ph?i l m?t tr ch?i c? h?i.

Arizona

 • C c??c th? thao l h?p php ? Arizona tr?c tuy?n v t?i cc m?n th? thao bn l?

C c??c th? thao l h?p php ? Arizona, v ?? nh? v?y k? t? ngy 12 thng 4th? t?, 2021 Khi Th??ng vi?n ti?u bang th?ng qua Bill HB 2772, trong ? ph duy?t c c??c t?i cc m?n th? thao tr?c tuy?n v bn l?. M?i th? di chuy?n r?t nhanh, khi Th?ng ??c Doug Ducey ky h?p ??ng thnh lu?t ch? ba ngy sau ?.

Sau ?, vo ngy 9 thng 9th? t?, 2021, cu?n sch th? thao php ly ??u tin ? Arizona ?? ???c m?. ? ?ay, c c??c th? thao l h?p php ??i v?i b?t k? ai trn 21 tu?i v b?n ph?i ? trong ti?u bang ?? ?nh c??c.

Nh?n t?i 5.000 ?? la t?i Bovada

14 nh ci ?? ra m?t t?i Bang, cung c?p cho ng??i ??t c??c nhi?u l?a ch?n ? V, l?a ch?n s? cn l?n h?n n?a. Trong khi BetMGM, Caesars, Unibet l m?t trong nh?ng th??ng hi?u ??u tin m? cc trang web c c??c tr?c tuy?n ? Arizona, nhi?u ng??i khc s? s?m ra m?t, bao g?m Pointbet v Maximbet.

Arkansas

 • C c??c th? thao l h?p php trong Arkansas tr?c tuy?n v t?i cc m?n th? thao bn l?, nh?ng cc ty ch?n tr?c tuy?n c ph?n h?n ch? ngay bay gi?

Ng??i ??t c??c ? Arkansas c th? ??t c??c vo cc m?n th? thao t?i c? sch th? thao tr?c tuy?n v tr?c ti?p t?i sng b?c ? Nh?ng ph?n tr?c tuy?n ch? ???c ph duy?t vo thng 2 n?m 2022. V v?y, c nh?ng l?a ch?n t??ng ??i h?n ch? ?? ??t c??c tr?c tuy?n. Hi?n t?i, ch? c S? th? thao tr?c tuy?n Betly t? Southland Casino Racing ?? ra m?t t?i Bang.

Kh?ng c th?ng tin no m cc nh ci khc s? tr?c tuy?n tr?c tuy?n ? Arkansas. Tuy nhin, chng t?i hy v?ng s? th?y nhi?u b?n m? r?ng h?n trong n?m nay ? V chng t?i ch?c ch?n s? gi? cho b?n ???c ??ng.

California

 • C c??c th? thao kh?ng h?p php ? California ngay bay gi?.

California l m?t trong nh?ng qu?c gia l?n nh?t ? M?, v v?y ?i?u ?ng ng?c nhin l cc nh l?p php ch?a ??a ra quy?t ??nh ra m?t c c??c th? thao tr?c ti?p ho?c tr?c tuy?n. Gi?ng nh? Alaska, lu?t c c??c ? California ch? cho php ?nh b?c trn cc m?n th? thao gi? t??ng hng ngy.

Colorado

 • C c??c th? thao l h?p php ? Colorado v?i nhi?u l?a ch?n c s?n cho ng??i ??t c??c

C c??c th? thao ? Colorado ?? ???c th?c hi?n h?p php vo thng 11 n?m 2019 v cc m?n th? thao php ly ??u tin ? Colorado ?? ???c pht hnh vo thng 5 n?m 2020. C h?n hai ch?c cu?n sch th? thao tr?c tuy?n c s?n ? ti?u bang r?ng ng??i ch?i c th? ??t c??c vo vi?c s? d?ng ?ng d?ng di ??ng v my tnh ?? bn. Chng bao g?m Fanduel, Betway, Betrivers v Caesars.

Ch?ng m?y ch?c, chng ta c th? th?y nh?ng b? sung m?i cho th? tr??ng c c??c th? thao tr?c tuy?n h?p php Colorado. Bet365 v Betsson ch? l hai trong s? cc th??ng hi?u l?n c th? ???c pht hnh ? ti?u bang n?m nay.

Connecticut

 • 🟢 C c??c bn l?, di ??ng v tr?c tuy?n l h?p php ? Connecticut

T?i Connecticut, cu?n sch th? thao tr?c tuy?n h?p php ?? ???c pht hnh vo thng 10 n?m 2021, v?i cc nh khai thc nh? Sugarhouse, DraftKings v Fanduel ra m?t cc ?ng d?ng v trang web c c??c. Hi?n t?i c?ng c m?t cu?n sch th? thao bn l? v?nh vi?n t?i Sng b?c Foxwoods ???c v?n hnh b?i DraftKings.

Sportsbooks ? Connecticut ?? thnh c?ng ??n kh tin. Trong hai tu?n ??u tin tr?c ti?p, cc nh khai thc c c??c th? thao di ??ng ?? l?y 1,2 tri?u ?? la c??c ? V, h? ch?c ch?n s? ti?p t?c theo m?t qu? ??o ?i ln.

Del bi?t

 • C c??c th? thao bn l? l h?p php ? Del bi?t, nh?ng kh?ng c sch th? thao tr?c tuy?n ho?c di ??ng trong ti?u bang.

C c??c th? thao php ly ?? ???c pht hnh t?i Delwar vo thng 6 n?m 2018, nh?ng hi?n t?i kh?ng c sch th? thao tr?c tuy?n ho?c di ??ng. Ba ??a ?i?m m b?n c th? ??t c??c vo cc m?n th? thao l Sng b?c Delwar Park, Dover Downs v Harrington Raceway & Casino.

Florida

 • 🔴 Kh?ng bn l? hay c c??c th? thao tr?c tuy?n/di ??ng l h?p php ? Florida

C c??c th? thao ?? t?ng h?p php ? Florida, nh?ng n kh?ng cn n?a. N?m 2021, Hard Rock ?? ra m?t m?t cu?n sch th? thao di ??ng v?i b? l?c Seminole nh?ng bu?c ph?i ko ?ng d?ng. K? t? ?, ?? c nh?ng n? l?c ?? ??a c c??c tr? l?i Florida, nh?ng, cc bo co ?? tuyn b? r?ng ?i?u ny kh?ng th? x?y ra tr??c n?m 2025.

Georgia

 • ? Georgia, kh?ng c l?a ch?n php ly no ?? ??t c??c tr?c tuy?n ho?c t?i cc m?n th? thao truy?n th?ng.

Cc nh l?p php ? Georgia ?? lm vi?c ch?m ch? ?? h?p php ha cc hnh th?c c c??c th? thao khc nhau trong ti?u bang, nh?ng v?n ch?a tr?i nghi?m b?t k? thnh c?ng no. C m?t c? h?i l m?t ??o lu?t s? ???c th?ng qua vo n?m 2022 v chng t?i s? c?p nh?t cho b?n nh?ng pht tri?n h?n n?a.

Hawaii

 • ? Hawaii, kh?ng c sch th? thao tr?c tuy?n ho?c truy?n th?ng h?p php.

Hawaii l m?t trong s? t cc ti?u bang kh?ng h?p php ha b?t k? hnh th?c ?nh b?c no. C v? nh? c b?t k? ?? xu?t no s? thay ??i ?i?u ny b?t c? lc no s?m.

Idaho

 • ? Idaho, c c??c th? thao l b?t h?p php.

? Idaho, ng??i ch?i kh?ng th? tham gia c c??c th? thao, cho d ? l tr?c tuy?n hay t?i cc ??a ?i?m truy?n th?ng. Cc nh l?p php d??ng nh? kh?ng quan tam ??n vi?c thay ??i m?i th?, v v?y kh?ng c kh? n?ng chng ta th?y cc m?n th? thao php ly ? Idaho trong t??ng lai g?n.

Illinois

 • C c??c th? thao tr?c tuy?n l h?p php ? Illinois, v?i m?t s? ?ng d?ng v trang web c s?n cho ng??i ??t c??c trong ti?u bang.

Vo thng 6 n?m 2020, cu?n sch th? thao tr?c tuy?n ??u tin c?a Illinois ?? ra m?t khi nh?ng ng??i ph?n b?i b?t ??u ?nh c??c qua ?ng d?ng m?i. Trong m?t th?i gian, ? l m?t yu c?u c?a nh n??c ??i v?i ng??i ch?i ?? ??ng ky ??t c??c tr?c tuy?n tr?c ti?p t?i m?t sng b?c tr?c ti?p, nh?ng ?i?u ny kh?ng cn l tr??ng h?p n?a. B?t ??u t? thng 3 n?m 2022, gi? ??t c??c hi?n c th? ??ng ky tr?c tuy?n t?i m?t lo?t cc m?n th? thao, bao g?m BetMGM, DraftKings, Pointsbet v Barstool Sportsbook.

Indiana

 • C c??c th? thao tr?c tuy?n v di ??ng l h?p php ? Indiana, v?i h?n m?t ch?c cu?n th? thao ?ang ?nh c??c.

C c??c th? thao ?? tr? thnh h?p php ? Indiana vo thng 5 n?m 2019, trong khi cc ?ng d?ng c c??c ??u tin ???c pht hnh vo thng 10 n?m ? khi DraftKings v Betrivers ra m?t. Bay gi?, c 14 m?n th? thao trong ti?u bang n?i ng??i ch?i c th? ?nh c??c tr?c tuy?n. Ng??i ch?i ph?i t? 21 tu?i tr? ln, v kh?ng c?n ph?i ??ng ky tr?c ti?p t?i m?t ??a ?i?m truy?n th?ng.

Iowa

 • ? Iowa, c c??c th? thao tr?c tuy?n v di ??ng l h?p php.

C c??c th? thao php ly ?? ???c ph duy?t t?i Iowa vo thng 5 n?m 2019 v cc m?n th? thao ??u tin ???c pht hnh vo thng 8 n?m 2019. Hi?n c 20 cu?n sch th? thao tr?c tuy?n ???c c?p php c s?n trong ti?u bang, ho?t ??ng h?p tc v?i cc ??a ?i?m truy?n th?ng ??a ph??ng nh? Q Sng b?c, Wild Rose v Thc n??c l?n.

Kansas

 • C c??c th? thao v?n ch?a h?p php ? Kansas, nh?ng c v? nh? n ???c h?p php ha cc m?n th? thao c th? ???c pht hnh ? bang vo cu?i n?m nay.

Vo n?m 2019, cc nh l?p php ? Kansas ?? th?ng qua ??o lu?t X? s? m? r?ng s? th? thao c c??c ? Nh?ng n ch?a ???c ky k?t thnh lu?t. Ngnh c?ng nghi?p c? b?c c?a ti?u bang ?? th? hi?n s? h? tr? to l?n cho n, v bay gi? ty thu?c vo Th??ng vi?n v H? vi?n ?? ??ng y v? m?t phin b?n c?a d? lu?t s? ???c g?i cho Th?ng ??c.

Kentucky

 • C c??c th? thao php ly ch?a ???c ph duy?t ? Kentucky.

Kentucky ch?a h?p php ha c c??c th? thao, nh?ng cc nh l?p php r?t mu?n lm nh? v?y. H? ?? c? g?ng trong b?n n?m lin ti?p ?? bi?n n thnh hi?n th?c v l?n ??u tin, ng?i nh ?? v??t qua HB 606, n?i s? h?p php ha c c??c th? thao bn l?, poker tr?c tuy?n v th? thao gi? t??ng hng ngy. Kh?ng c kh? n?ng c c??c th? thao s? ra m?t trong n?m nay n?u Th??ng ngh? s? ph duy?t d? lu?t, nh?ng n c th? x?y ra vo ??u n?m 2023.

Louisiana

 • C c??c bn l? v th? thao di ??ng l h?p php ? Louisiana.

Vo thng 6 n?m 2021, c? c c??c th? thao di ??ng v bn l? ?? ???c h?p php ha ? Louisiana, nh?ng trong nhi?u thng, ch? c cc ??a ?i?m truy?n th?ng m?i b? ?nh c??c. Ch? ??n vo thng 1 n?m 2022, cc ?ng d?ng c c??c m?i ra m?t nh?ng h? ?? tr?i qua thnh c?ng to l?n, m?t 211 tri?u ?? la trong thng ??u tin. Trong s? cc ?ng d?ng Sportsbooks c s?n cho ng??i ch?i Louisiana l BetMGM, Caesars v DraftKings.

Maine

 • Maine ?? kh?ng h?p php ha c c??c th? thao.

Vo n?m 2019, c? quan l?p php ti?u bang Maine ?? ph duy?t m?t d? lu?t h?p php ha c c??c th? thao nh?ng n ch?a ???c th?ng qua lu?t php. Cc nh l?p php c v? mu?n bi?n cc m?n th? thao h?p php ? Maine, v c kh? n?ng n s? ???c ??a ra trong n?m nay ?? ??a c c??c th? thao h?p php ha vo bang vo n?m 2023.

Maryland

 • C c??c th? thao bn l? l h?p php ? Maryland nh?ng cc m?n th? thao tr?c tuy?n v di ??ng v?n ch?a ???c pht hnh.

Cc nh l?p php ?? ph duy?t c c??c th? thao ? Maryland vo thng 4 n?m 2021 v cc m?n th? thao bn l? ??u tin ?? ???c pht hnh vo thng 12 t?i Live! Sng b?c, ??i d??ng Downs, MGM National Habor v Hollywood Sng b?c. Sch th? thao tr?c tuy?n v di ??ng v?n ch?a ra m?t. Cc nh l?p php hy v?ng r?ng c c??c di ??ng s? ???c pht hnh trong n?m nay, nh?ng chng t?i s? gi? cho b?n ???c ??ng.

Massachusetts

 • C c??c th? thao hi?n kh?ng h?p php ? Massachusetts.

Hi?n t?i, c c??c th? thao kh?ng h?p php ? Massachusetts. Cc nh l?p php ?? th?c hi?n m?t s? n? l?c ?? h?p php ha c c??c th? thao, nh?ng c v? nh? kh?ng ph?i l bn l? ho?c sch th? thao di ??ng s? ra m?t t?i ?ay.

Michigan

 • Vang, c? sch th? thao di ??ng v bn l? ??u h?p php ? Michigan.

C c??c th? thao ?? ???c th?c hi?n h?p php t?i Michigan vo thng 12 n?m 2019. Sch th? thao tr?c tuy?n v di ??ng ??u tin ?? ???c pht hnh vo thng 1 n?m 2021. DraftKings, BetMGM, Points, Fanduel v Betrivers l m?t trong nh?ng ?ng d?ng c s?n trong ti?u bang.

Minnesota

 • C c??c th? thao ? Minnesota l kh?ng h?p php.

C c? ha ??n c c??c th? thao t?i nh v Th??ng vi?n ?? ???c ?? xu?t, v?i HF 778 th?ng qua ba ?y ban v h??ng ??n ?y ban thu?. N?u ???c th?ng qua, n s? cho php cc sng b?c b? l?c bn l?, cc m?n th? thao tr?c tuy?n v di ??ng.

Mississippi

 • C c??c th? thao di ??ng ???c cho php ? Mississippi, nh?ng ch? khi n?m bn trong m?t sng b?c ???c c?p php.

Mississippi c m?t trong nh?ng quy t?c ph?c t?p h?n lin quan ??n c c??c th? thao di ??ng. Ho?t ??ng ny ?? ???c h?p php ha vo n?m 2018 v BetMGM ?? tr? thnh Sch th? thao di ??ng ??u tin ???c pht hnh ? bang ny, ng??i dng ???c yu c?u ph?i ??t v? tr v?t ly bn trong m?t trong nh?ng sng b?c MGM trn ??t li?n c?a Mississippi ?? s? d?ng ?ng d?ng.

Missouri

 • C c??c th? thao hi?n kh?ng h?p php ? Missouri, nh?ng cc nh l?p php r?t mu?n thay ??i ?i?u ny.

? Missouri, kh?ng c l?a ch?n php ly no ?? ??t c??c vo th? thao, nh?ng th? thao gi? t??ng hng ngy ???c cho php. Hi?n c ba ha ??n c c??c th? thao t?i nh v ba ha ??n c c??c th? thao Th??ng vi?n, n?u ???c th?ng qua, h? s? cho php ng??i dan ??a ph??ng ??t c??c vo cc m?n th? thao t?i cc sng b?c Riverboat v tr?c tuy?n.

Montana

 • C c??c th? thao l h?p php ? Montana nh?ng ch? c m?t nh ?i?u hnh ? Th? thao ??t c??c Montana. Ng??i ch?i ph?i ???c ??t trong cc sng b?c v thanh c? th? ?? s? d?ng ?ng d?ng.

C c??c th? thao ?? ???c h?p php ha ? Montana vo n?m 2020, nh?ng n ho?t ??ng trn m?t m? hnh khc v?i cc ti?u bang khc. Thay v sng b?c ??a ph??ng ra m?t cc m?n th? thao bn l? v tr?c tuy?n, t?t c? cc ho?t ??ng c c??c th? thao ??u ???c x? ly th?ng qua x? s? Montana.

Nh? v?y, ch? c m?t ?ng d?ng m ng??i ??t c??c trong ti?u bang c th? s? d?ng: th? thao ??t c??c Montana. Ngoi ra, ng??i ??t c??c ch? c th? s? d?ng ?ng d?ng khi chng ???c ??t trong cc khu v?c c? th?. ?i?u ny nghe c v? r?t nghim ng?t, nh?ng danh sch cc ??a ?i?m ???c php ??t c??c t? sng b?c ??n cc qun bar th? thao ? V v?y, c r?t nhi?u n?i b?n c th? s? d?ng ?ng d?ng Sports Bet Montana.

Nebraska

 • C c??c tr?c tuy?n l b?t h?p php, nh?ng c c??c bn l? ???c cho php

Vo thng 5 n?m 2021, c? quan l?p php ti?u bang Nebraska ?? th?ng qua d? lu?t ?? lm cho c c??c th? thao tr? nn h?p php. ?i?u ny ch? p d?ng cho cc m?n th? thao bn l?, tuy nhin, v kh?ng c kh? n?ng c c??c th? thao tr?c tuy?n s? ???c th?c hi?n h?p php trong vi n?m t?i.

Nevada

 • ? Nevada, c? sch th? thao bn l? v tr?c tuy?n ??u h?p php, nh?ng ng??i ch?i ph?i xc minh tr?c ti?p ti kho?n tr?c tuy?n c?a h?.

C c??c bn l? v th? thao tr?c tuy?n l h?p php ? Nevada. C m?t s? quy t?c c? th? m b?n nn bi?t tr??c khi ??t c??c tr?c tuy?n. ??u tin, b?n ph?i gh th?m m?t ??a ?i?m truy?n th?ng ???c c?p php ?? xc minh ti kho?n c?a b?n v c th? ??t c??c ??u tin c?a b?n.

C?ng c nh?ng h?n ch? v? ti?n g?i v rt ti?n. Kh?ng gi?ng nh? t?i cc m?n th? thao ? cc ti?u bang khc, ng??i ch?i ph?i s? d?ng nhan vin thu ngan th? thao th? ch?t ?? th?c hi?n ti?n g?i b?ng ti?n m?t. Ngoi ra cn c cc ty ch?n ?? s? d?ng sc c nhan, chuy?n kho?n v ??n ??t hng ti?n.

M?i Hampshire

 • 🟢 C? bn l? v c c??c tr?c tuy?n ??u h?p php ? New Hampshire

N?m 2019, cc nh l?p php ? New Hampshire h?p php ha c c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l?. DraftKings l th??ng hi?u ???c c?p php duy nh?t trong ti?u bang, v?n hnh m?t cu?n sch th? thao tr?c tuy?n/di ??ng c?ng nh? hai ??a ?i?m th?c t? t?i Sng b?c Brook v Tavern South Side.

o m?i

 • ? New Jersey, ??t c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? l h?p php.

C c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? l h?p php ? New Jersey k? t? n?m 2018. B?n ph?i trn 21 tu?i v ???c ??t t?i bang ny ?? ??t c??c vo t?t c? cc m?n th? thao l?n (ngo?i tr? m?n th? thao ??i h?c New Jersey).

C m?t l?a ch?n ?n t??ng c?a cc m?n th? thao dnh cho ng??i ??t c??c ? New Jersey. Chng bao g?m DraftKings, Unibet, PointsT, BetMGM v Caesars.

New Mexico

 • C c??c tr?c tuy?n l b?t h?p php nh?ng c c??c bn l? ???c cho php.

? New Mexico, ng??i ch?i ch? ???c php ??t c??c vo cc m?n th? thao t? m?t cu?n sch th? thao b?ng g?ch, bao g?m Sng b?c Hilton Buffalo Thunder, nh tr? c?a cc v? th?n ni v sng b?c tuy?n ???ng 66. B?n ph?i trn 21 tu?i ?? ??t c??c vo th? thao ? ?ay v b?n kh?ng th? ??t c??c vo b?t k? s? ki?n no lin quan ??n cc ??i New Mexico.

M?c d c c??c th? thao l m?t tr tiu khi?n ph? bi?n c?a khch truy c?p sng b?c ? New Mexico, nh?ng d??ng nh? kh?ng c hy v?ng ??t c??c tr?c tuy?n no ???c h?p php ha b?t c? lc no s?m.

Newyork

 • ? New Jersey, ??t c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? l h?p php.

? l vo n?m 2019, cc m?n th? thao bn l? ?? ???c pht hnh ? New York ? Nh?ng, ph?i m?t m?t th?i gian ?? cc m?n th? thao tr?c tuy?n theo d?i. C c??c th? thao tr?c tuy?n ?? ???c th?c hi?n h?p php t?i New York vo n?m 2021, v?i nh?ng cu?n sch th? thao tr?c tuy?n ??u tin ???c pht hnh vo thng 1 n?m 2022.

Bay gi?, n?u b?n n?m ? New York, b?n c th? ??t c??c vo cc m?n th? thao b?ng cch s? d?ng nhi?u ?ng d?ng nh? Wynnbet, BetMGM, DraftKings v Facers.

b?c Carolina

 • C c??c tr?c tuy?n l b?t h?p php nh?ng c c??c bn l? ???c cho php ? B?c Carolina, nh?ng c hy v?ng r?ng cc m?n th? thao tr?c tuy?n s? ???c ph duy?t m?t th?i gian trong n?m nay.

C c??c th? thao bn l? l h?p php ? B?c Carolina t?i Bang s hai cu?n sch th? thao truy?n th?ng. C v? nh? c c??c th? thao tr?c tuy?n ? B?c Carolina c th? s?m ???c ch?p thu?n, v c m?t d? lu?t ???c th?c hi?n th?ng qua c? quan l?p php c?a ti?u bang.

B?c Dakota

 • C? c c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? l b?t h?p php ? B?c Dakota trong t??ng lai g?n.

C c??c th? thao kh?ng h?p php ? B?c Dakota t?i cc m?n th? thao tr?c tuy?n v ??a ?i?m bn l?. Cc nh l?p php ?? c? g?ng th?ng qua m?t ??o lu?t vo n?m 2019 nh?ng ?? th?t b?i, v h? ch?a c? g?ng th? l?i.

Ohio

 • C c??c th? thao ?? ???c h?p php ha ? Ohio, nh?ng Sportsbooks s? kh?ng m? c?a cho ??n thng 1 n?m 2023.

? Ohio, c c??c th? thao l h?p php, nh?ng ch?a c S? th? thao no ra m?t. M?t ngy ra m?t d? ki?n ??cho c c??c th? thao php ly Ohio l ngy 1 thng 1 n?m 2023.

Oklahoma

 • C c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? t?i kh?ng h?p php ? Oklahoma.

? Oklahoma, b?n ch?a th? ??t c??c vo th? thao tr?c tuy?n ho?c t?i cc m?n th? thao bn l?. C m?t d? lu?t c c??c th? thao s? h?p php ha ho?t ??ng t?i cc sng b?c b? l?c ?ang ?i qua c? quan l?p php bang Oklahoma nh?ng kh?ng c kh? n?ng n s? s?m ???c th?ng qua lu?t b?t c? lc no.

?i?u ny l do Th?ng ??c s? ph?i lm vi?c v?i cc b? l?c nh n??c ?? ?i ??n cc ?i?u kho?n m?i trong tr ch?i nh? g?n c?a h?. M?c d n kh?ng gi?ng nh? m?t b??c ti?n l?n, cc b? l?c kh?ng c m?i quan h? t?t, ?i?u ny s? tr ho?n b?t k? cu?c th?o lu?n no v? t??ng lai g?n c?a h?.

Oregon

 • ? Oregon, c c??c th? thao bn l? v tr?c tuy?n ??u h?p php.

C c??c th? thao l h?p php ? Oregon k? t? n?m 2019. C m?t s? m?n th? thao bn l? trong ti?u bang v m?t ?ng d?ng c c??c. DraftKings v?n hnh ?ng d?ng Sportsbooks c?a Oregon, ???c v?n hnh b?i x? s? c?a ti?u bang.

Pennsylvania

 • C c??c th? thao bn l? v tr?c tuy?n ??u h?p php ? Pennsylvania.

Vo n?m 2019, cc nh l?p php Pennsylvania ?? th?c hi?n cc ho?t ??ng v c c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? ?? ho?t ??ng ngay sau ?. Ti?u bang hi?n l m?t trong nh?ng th? tr??ng c l?i nhu?n cao nh?t ? Hoa K? v c nhi?u nh khai thc c c??c th? thao ?? l?a ch?n, bao g?m Foxbet, Pointsbet v Betway.

??o Rhode

 • C c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? l h?p php ? Rhode Island. ?? ??ng ky c c??c tr?c tuy?n, b?n ph?i truy c?p m?t ??a ?i?m trn ??t li?n.

Vo n?m 2018, Rhode Island ?? tr? thnh ti?u bang h?p php ha c c??c th? thao bn l? ? V?i c c??c tr?c tuy?n ngay sau n?m 2019. Hi?n t?i, khi b?n mu?n ??ng ky vo m?t n?n t?ng c c??c tr?c tuy?n ? Rhode Island, b?n ph?i gh th?m m?t sng b?c trn ??t li?n ?? xc minh danh tnh c?a b?n. ?i?u ny d? ki?n ??s? s?m thay ??i, m?c d.

pha Nam Carolina

 • 🔴 Kh?ng bn l? v c c??c th? thao tr?c tuy?n l h?p php ? Nam Carolina.

C c??c th? thao kh?ng h?p php ? Nam Carolina tr?c tuy?n ho?c tr?c ti?p. Hnh th?c duy nh?t c?a c? b?c php ly trong ti?u bang l x? s?.

Nam Dakota

 • Kh?ng c l?a ch?n no cho c c??c th? thao php ly tr?c tuy?n ? Nam Dakota. B?n ch? c th? ??t c??c vo th? thao t? m?t cu?n sch th? thao bn l?.

? South Dakota, ng??i ??t c??c kh?ng c b?t k? l?a ch?n no ?? ??t c??c t?i Sportsbooks tr?c tuy?n. N?u b?n mu?n ??t c??c vo th? thao, b?n s? ph?i gh th?m m?t trong nh?ng cu?n sch bn l? c?a ti?u bang.

Tennessee

 • Tr?c tuy?n v th? thao di ??ng ??t c??c h?p php ? Tennessee ? Nh?ng, kh?ng c sch th? thao bn l?.

Th? tr??ng c c??c th? thao Tennessee kh ??c ?o. Vo n?m 2019, ti?u bang ?? ra m?t c c??c th? thao tr?c tuy?n v di ??ng m kh?ng c b?t k? m?n th? thao bn l? no. Cho ??n ngy nay, ng??i ??t c??c ? ti?u bang ny ch? c th? ??t c??c tr?c tuy?n v?i nhi?u ty ch?n c s?n, bao g?m DraftKings, BetMGM v Caesars.

Texas

 • C c??c th? thao l b?t h?p php ? Texas c? tr?c tuy?n v t?i cc m?n th? thao bn l?.

Kh?ng c lu?t no ???c th?ng qua ?? cho php c c??c ? Texas d??i m?i hnh th?c. L?n cu?i cng lu?t c c??c ???c ?? xu?t ? Texas l vo thng 1 n?m 2022, nh?ng n ?? b? b?n h? v d??ng nh? s? kh?ng c n? l?c no khc s?m.

Utah

 • C c??c th? thao l b?t h?p php ? Utah c? tr?c tuy?n v t?i cc m?n th? thao bn l?.

Kh?ng c lu?t cho php tr?c ti?p ho?c c c??c tr?c tuy?n ? Utah. Lu?t php ti?u bang ra l?nh r?ng t?t c? cc hnh th?c ?nh b?c l b?t h?p php, ngay c? khi chng ???c php ? c?p lin bang. V v?y, n kh?ng c v? nh? c c??c th? thao s? l h?p php ? Utah.

Vermont

 • C c??c th? thao l b?t h?p php ? Utah c? tr?c tuy?n v t?i cc m?n th? thao bn l?.

C c??c th? thao kh?ng h?p php ? Vermont, c?ng nh? nhi?u ??nh d?ng ?nh b?c khc. Cc nh l?p php trong ti?u bang ?? kh?ng ?? xu?t b?t k? d? lu?t no ?? h?p php ha ho?t ??ng ny, v v?y kh?ng c kh? n?ng cc m?n th? thao php ly s? c s?n ? Vermont trong t??ng lai g?n.

Virginia

 • C? c c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? l h?p php ? Virginia.

C c??c th? thao tr?c tuy?n l h?p php ? Virginia t? n?m 2020. M?t s? th??ng hi?u ???c x?p h?ng hng ??u c s?n trong ti?u bang, bao g?m BetMGM, Fanduel v DraftKings.

Washington

 • C c??c th? thao bn l? l h?p php ? Washington, nh?ng ??t c??c tr?c tuy?n ch? c th? ???c th?c hi?n n?u b?n n?m trong m?t s? sng b?c c?a b? l?c.

C c??c th? thao ? Washington ?? ???c th?c hi?n h?p php vo n?m 2020, v cc m?n th? thao bn l? ?? ho?t ??ng r?t lau sau ?. Cc m?n th? thao bn l? trong ti?u bang ???c ??t t?i cc sng b?c b? l?c. T?i cc ??a ?i?m ny, ng??i ch?i c th? ??t c??c b?ng cch s? d?ng thi?t b? di ??ng c?a h? ? Nh?ng, kh?ng c l?a ch?n no ?? ??t c??c tr?c tuy?n bn ngoi cc sng b?c b?ng g?ch.

phia Tay Virginia

 • C c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? l h?p php ? West Virginia.

C c??c th? thao tr?c tuy?n l h?p php ? West Virginia k? t? n?m 2018, v ?ay l m?t trong nh?ng qu?c gia ??u tin h?p php ha ho?t ??ng ny. C cung c?p cc m?n th? thao bn l? trn ton ti?u bang v su ty ch?n sch th? thao tr?c tuy?n trong WV.

Wisconsin

 • C c??c th? thao l b?t h?p php ? Wisconsin t?i cc m?n th? thao tr?c tuy?n, nh?ng c m?t cu?n sch bn l? trong ti?u bang.

Trong c c??c th? thao tr?c tuy?n Wisconsin v?n ch?a ???c th?c hi?n h?p php. C m?t cu?n sch th? thao bn l? trong ti?u bang, ??t t?i Sng b?c Oneida. Kh?ng c ha ??n ?? ???c ?? xu?t ?? h?p php ha c? b?c tr?c tuy?n.

Kazakhstan

 • C c??c th? thao tr?c tuy?n v bn l? l h?p php ? bang Utah.

N?m 2021, Th?ng ??c bang Wyoming Mark Gordon ?? ky H? vi?n 133 khi?n c c??c th? thao tr? nn h?p php trong ti?u bang. ?ay l sau m?t n? l?c th?t b?i vo n?m 2020 v bang Utah c m?t ci nhn kh nghim ng?t v? c? b?c. Tr??c ?, b?t k? tr ch?i no c b?t k? kha c?nh no c?a s? may m?n ???c coi l b?t h?p php nh?ng m?i th? ?? thay ??i khi chnh ph? lin bang b?i b? PASPA.

Bay gi?, ng??i ch?i trn ton ti?u bang c th? ??t c??c vo th? thao t?i m?t s? trang web. Chng bao g?m Fanduel, DraftKings v BetMGM. D? ki?n ??r?ng ?i?m s? s?m tham gia

Lu?n c?p nh?t v? lu?t th? thao Hoa K?

Bi vi?t ny ?? ???c c?p nh?t ko di vo ngy 7 thng 4 n?m 2022. B?t c? khi no m?t lu?t m?i ???c th?ng qua, chng t?i s? ??m b?o r?ng n ???c ?? c?p trong bi vi?t ny.

Cau h?i th??ng g?p v? c c??c th? thao Hoa K?

Bn l? l g Sch th? thao?

M?t cu?n sch th? thao bn l? l thu?t ng? ???c ch?p nh?n r?ng r?i cho m?t ??a ?i?m truy?n th?ng. ?i?u ny c ngh?a l n l m?t v? tr th?c t? n?i b?n ??t c??c vo th? thao, thay v m?t trang web c c??c tr?c tuy?n ho?c m?t ?ng d?ng sch th? thao di ??ng.

T?i c ph?i l c? dan c?a m?t ti?u bang nh?t ??nh ?? c th? ??t c??c tr?c tuy?n ? ? kh?ng?

Kh?ng, ? kh?ng ph?i l m?t yu c?u php ly c?a ng??i ch?i t?i USA Sportsbooks ?? tr? thnh c? dan th?c t? c?a ti?u bang n?i h? ???c ??t. B?n ch? c?n ???c ??t trong ti?u bang.

Lm th? no ?? cc ?ng d?ng c c??c tr?c tuy?n bi?t b?n n?m ? ?au?

Ph?n m?m ??nh v? ??a ly tinh vi ???c s? d?ng ?? xc ??nh v? tr c?a b?n khi c? g?ng truy c?p m?t ?ng d?ng c c??c ho?c trang web. M?t s? ng??i ch?i s? d?ng VPN ?? c ???c cc trang web c c??c n?u c c??c th? thao ch?a h?p php trong ti?u bang c?a h?; M?c d ?i?u ny kh?ng r? rng l b?t h?p php, trang web c c??c m b?n ?ang truy c?p c th? ph?t b?n b?ng cch h?n ch? ti kho?n c?a b?n.

Sch th? thao c s?n r?ng r?i nh?t ? Hoa K? l g?

N?u b?n l m?t ng??i ham m? c c??c l?n th??ng xuyn ?i du l?ch, b?n c th? mu?n ??ng ky v?i Caesars Sportsbook. Nh ?i?u hnh ny s?ng ? 23 ti?u bang. May m?n thay, b?n kh?ng ph?i t?o m?t ti kho?n m?i m?i khi b?n truy c?p m?t tr?ng thi m?i, v v?y ?ay l m?t gi?i php hon h?o n?u b?n

Lm th? no ?? t?i xc minh tu?i t?i cc m?n th? thao tr?c tuy?n Hoa K??

Trong ph?n l?n cc ti?u bang ?? h?p php ha c c??c th? thao tr?c tuy?n, b?n ch? c?n g?i cc ti li?u xc nh?n tu?i c?a b?n. M?t s? ti?u bang s? d?ng xc minh tr?c tuy?n trong ? danh tnh c?a b?n ???c ki?m tra ??i v?i h? s? tn d?ng c?a b?n, trong khi m?t s? ti?u bang yu c?u b?n ??n m?t ??a ?i?m trn ??t li?n ?? xc minh tr?c ti?p.

?? l?i m?t bnh lu?n